اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.
بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"صلواتیرئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب قصد دارد یک شهروند ایرانی – هلندی تبار را بهنام خانم زهرا بهرامی که از دستگیر شدگان اعتراضات گسترده عاشورا استمحکوم به اعدام و یا حبس ابد نماید. روز دوشنبه 25 مردادماه خانم زهرابهرامی 45 ساله که بیش از 8 ماه بلاتکلیفی در بند مخوف 209 به شعبه 15دادگاه انقلاب نزد فردی بنام صلواتی قاضی فرمایشی برده شد.


صلواتی خطاب بهخانم بهرامی گفت:«این پرونده شما اعدام داره یا حبس ابد داره» . خانمبهرامی به دلیل نداشتن وکیل از دفاع کردن از خود امتناع ورزید و اعلام کردفقط در حضور وکیل از خود دفاع خواهد کرد. صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاهانقلاب پس از اعتراض خانم بهرامی دادگاه را برای 10 روز دیگر به تعویقانداخت.خانم بهرامی هنوز از داشتن وکیل محروم می باشد. اتهاماتی کهبازجویان وزارت اطلاعات به او نسبت داده اند عبارتند از:محاربه،تبلیغ علیهنظام،عضو فعال انجمن پادشاهی و تشکیل گروهک بر ضد نظام می باشد.


خانم بهرامی تمامی اتهامات نسبت داده شد را رد کرد و آن را اعترافاتی که زیرشکنجه های جسمی و روحی از او گرفته شده است که غیر قانونی و غیر انسانیاست. زندانی سیاسی زهرا بهرامی 45 ساله و دارای 2 فرزند است. او دارایملیت ایرانی- هلندی است و برای دیدن فرزندش به ایران مسافرت کرده بود کهدر اعتراضات روز عاشورا دستگیر و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرارمی گیرد .


بازجویان وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج و در بند209 زندان اوین او را تحت شکنجه ها و فشارهای قرون وسطائی قرار دادند و ویرا وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود نمودند.این اعترافات دورغین ازتلویزیونهای دولتی پخش گردیده است.بازجویان وزارت اطلاعات اعترافات دروغینتلویزیونی را به عنوان اتهام علیه او بکار برده اند وقصد دارند که او رابر مبنی محاربه محاکمه کنند.


فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران،دستگیری،شکنجه ،وادار کردن به اعترافات تلویزیونی و محاکمه بر مبنیمحاربه برای صدور احکام ضد بشری اعدام به دلیل شرکت داشتن در اعتراضاتعاشورا را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران ویژه زنان وسایر مراجع بین المللی خواستار اقدام عملی برای پیشگیری از صدور حکم اعدامعلیه این زن اعتراض کننده می باشد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 27مرداد 1389 برابر با 18 اوت 2010

0 نظرات

ارسال یک نظر